REKVALIFIKACE

První akreditovaný rekvalifikační kurz Pivovarnické a sladovnické práce na Moravě.

Rekvalifikační kurz realizuje a zaštiťuje žadatel o akreditovaný rekvalifikaci a můžeme jej pro tyto účely nazývat Beer Academy (více v sekci kontakt). Detailní informace o akreditaci rekvalifikačního kurzu a žadateli se dočtete zdeAkreditaci pod číslem MSMT-1603/2017-1/50 udělilo MŠMT České republiky. 
Celková dotace 300 hodin je rozdělena na 122 hodin teoretické a 178 praktické výuky. V časové dotaci není zahrnuta doba na vykonání závěrečné zkoušky.

Realizace rekvalifikačního kurzu je dohodnuta se spolupracujícími partnery z akademické a soukromé sféry.
Spolupracující organizace:
- Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin
- Pivovar Lucky Bastard s.r.o.

Na Mendelově univerzitě probíhá i převážná většina praktické výuky. Výuku zajišťují v drtivé míře lektoři Mendelovy univerzity. V pivovaru Lucky Bastard probíhá další část praxe samotného vaření piva, obsluhy pivovaru atd. pod dohledem pracovníků pivovaru. V rámci praktické části je zahrnuta exkurze do sladovny a společnosti vyrábějící technologická zařízení pro pivovary.

Platba za rekvalifikační kurz je osvobozena od DPH. Bližší informace naleznete na konci stránky.

Dotazy?  Pro bližší informace kontaktujte realizátora rekvalifikačního kurzu David Janda, MSc. tel. 00420 776 486 945 nebo beeracademy.cz@gmail.com 

TIP: rekvalifikaci může z velké části proplatit Úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Zeptejte se na možnosti a výrazně za kurz ušetřete.

Účastníci, kteří splní podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu, podmínky výuky a úspěšně zakončí rekvalifikační kurz získají AKREDITOVANÉ osvědčení Pivovarnické a sladovnické práce. S tímto osvědčením mohou pracovat jako způsobilý odborníci v pivovaru nebo sami požádat o vydání živnostenského listu jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR. Při doložení roční praxe v pivovaru nebo velmi podobné oblasti a současně akreditovaného osvědčení je jim zapsána do živnostenského listu živnost Pivovarnictví a sladovnictví. Živnost Pivovarnictví a sladovnictví je v ČR zařazena mezi řemeslné živnosti a u těch je potřeba dokládat roční praxi.
Účastníci, kteří absolvují akreditovaný rekvalifikační kurz u Beer Academy mohou požádat o uznání Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. To znamená, že zvýší své šance na získání práce v pivovaru na Slovensku nebo mohou po doložení praxe získat na příslušném slovenském Živnostenskom úradě zápis do živnostenské listu a začít budovat vlastní byznys.
Co budete umět po absolvování celého rekvalifikačního kurzu?
V podstatě budete ovládat celý varný proces. Budete znát a umět používat zařízení v pivovaru. Ovládáte hygienické normy a požadavky. Sestavíte HACCP. Zkráceně – budete odborníky na řízení pivovarské technologie malého pivovaru.

Jaké jsou požadavky na účast v akreditovaném rekvalifikačním kurzu?
1. podmínka min. věku 18 let
2. podmínka je SŠ s maturitním vysvědčením jakéhokoliv zaměření
3. podmínka je platný potravinářský průkaz, který vám vystaví např. váš obvodní lékař

Jaké jsou minimální požadavky na docházku?
Každý účastník musí splnit požadavek MŠMT, který je stanoven na 80 % účasti z vyučovaných hodin praktické a teoretické výuky.
Pokud např. účastník zamešká 20 hodin z teoretické výuky a 40 hodin z praktické výuky, zameškal celkem 60 hodin z 300 hodin, které má absolvovat. Tedy 20 % a je stále v limitu: 100 % - 20 % = 80 % docházky na výuku. Tento účastník bude připuštěn k vykonání závěrečné zkoušky.
V případě, že by zameškal 61 hodin činí jeho účast na rekvalifikačním kurzu pouze 79,6% a v tomto případě nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce. Pravidla ohledně docházky určuje MŠMT a je nutné se jimi řídit.
Kde se mohu přihlásit na rekvalifikační kurz? Objednávku vyplnit na uvedeném odkazu >>>>ZDE. Po předložení výše uvedených požadavků a zaplacení vystavené faktury bude účastník zařazen do rekvalifikačního kurzu.
Jaká je obsahová naplň rekvalifikačního kurzu?Harmonogram TEORETICKÉ výuky.
 
18. 5. Bezpečnost práce + Sladařství
19. 5. Analýza ječmene a sladu 
20. 5. Analýza piva
21. 5. Ekonomika provozu

8.6. Pivovarství
9. 6. Mikrobiologie
10. 6. Mikrobiologie
11. 6. Mikrobiologie

22. 6. Pivovarství
23. 6. Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva
24. 6. Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva
25. 6. Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva

14. 7. Pivovarství
15. 7. Pivovarství
16. 7. Pivovarství 

PRAXE
Praktická výuka v laboratořích Mendelovy univerzity bude probíhat o víkendu. Praxe v pivovaru Lucky Bastard bude od pondělí do pátku.

Účastníci si rozdělí zejména praxi v pivovaru Lucky Bastard. 
Praxe v laboratořích Mendelovy univerzity, Agronomická fakulta, Ústav technologie a  je pro všechny společná. 
Praxe v pivovaru probíhá v pracovní dny. Praxe probíhá i v mezidobí teoretické části. Tzn. že po skončení prvního výukového bloku začně praxe na Mendelově univerzitě, pivovaru. 
Účastníci si následně praxi dlouhodobě plánují dle svých časových potřeb. Účastníci si dále pořídí i vlastní ochranné pracovní pomůcky, některé jsou zajištěny realizátorem rekvalifikačního kurzu.
Jaká bude závěrečná zkouška?
Zkouška je složena z tří okruhů:
1. test – je
složen z okruhů výukového plánu a obsahuje 50 testovacích otázek. Časová dotace na vyplnění testu jsou dvě hodiny.
2. ústní zkouška – posluchač zodpoví jednu vylosovanou otázku daného tématu z probíraného učiva.
3. praxe – časová dotace 8-16 hodin, závisí na zvolené receptuře. Student ručí za technologickou výrobu piva dle stanovené receptury. Dohlíží na celý technologický proces. Obhajoba výstupu a výsledku probíhá před zkušební komisí. V mezičase se stará o provozní úkony související s pivovarskou prací v pivovaru. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.
Závěrečná zkouška má společný závěrečný termín. Obecně lze říci, že bude do šesti měsíců od zahájení rekvalifikačního kurzu. Termín bude dostatečně dlouho předem upřesněn.
Průběh závěrečné zkoušky může být i v jiném pořadí, než je zde uvedeno.
Jak je hodnocena závěrečná zkouška?
Minimální % úspěšnost jednotlivých bloků závěrečné zkoušky je stanovena: test 80 %, ústní zkouška 70 %, praktická zkouška 80 %.
Co na výuce dostanete ZADARMO?
kniha Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva.
Ochranné pracovní pomůcky.
Podporu při zakládání živnosti na Živnostenském úřadu.
Poradenství při jednání se SZPI, hygienou a dalšími úřady.
Kontakty na kolegy na kurzu.
Kontakty na dodavatele surovin a technologií.
Co bude dál, když splním všechny podmínky a úspěšně získám Osvědčení o rekvalifikaci?
Můžete začít posílat životopisy a ucházet se o práci v pivoru nebo, můžete zajít na Živnostenský úřad. Účastník po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu a s potvrzeným osvědčením o rekvalifikaci může požádat jakýkoliv Živnostenský úřad v ČR o vydání živnostenského listu na živnost "Pivovarnictví a sladovnictví". Živnostenský úřad jej dále vyzve k doložení praxe v délce jednoho roku.
Dokládání délky praxe se týká všech řemeslných živností a tedy i živnosti Pivovarnictví a sladovnictví. Seznam aktuálních řemeslných živností naleznete >>>zde 

Doložení praxe:
"e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru" Zdroj informací Businessinfo.cz >>>ZDE

Rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH. Tedy fakturovaná částka za účast v rekvalifikačním kurzu je s DPH 0%. Ověřte si tuto informaci a klikněte na odkaz >>>ZDE

Co říká o rekvalifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí?
Co říká o rekvalifikaci MPSV? „Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).“ (Zdroj ZDE)


Účastníci budou v rámci rekvalifikačního kurzu praxe pojištěni na škodu, kterou by svou činností mohli způsobit. Každopádně doporučujeme, aby se ve vlastním zájmu pojistil každý účastník samostatně nad rámec svých povinností. Realizátor rekvalifikačního kurzu nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou účastníky na teoretické i praktické výuce.

Pořád vám chybí informace? Volejte na tel. 00420 776 486 945 nebo pište váš dotaz na beeracademy.cz@gmail.com. Prosíme, abyste dotazy specifikovali tak, aby to nebyla jedna rozvinutá věta a dalo se na něj jasně odpovědět. Drtivá většina informací o rekvalifikačním kurzu je uvedena v tomto textu.

Odpovíme v co nejkratším možném termínu.

David Janda, founder Beer Academy od roku 2013.
tel. 776 486 945
@ beeracademy.cz@gmail.com
www.beeracademy.cz
FB Beer Academy CZ

Instagram Beer Academy CZ

Realizátor si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Realizátor si vyhrazuje právo nepřijmout účastníky do rekvalifikačního kurzu.