Všeobecné podmínky pro poskytnutí rekvalifikačního kurzu a dalších kurzů a zboží 

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Beer Academy s.r.o., se sídlem Višňová 632, 664 82 Říčany u Brna, IČ: 04814291, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 92065 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, jež vzniknou na základě smlouvy o poskytnutí rekvalifikačního kurzu a v souvislosti s ní uzavřené mezi Poskytovatelem a zájemcem (dále jen „Zájemce“), kterým je nepodnikající fyzická osoba – spotřebitel, a to uzavřené dálkovým nebo jiným způsobem. Tyto všeobecné podmínky se přiměřeně vztahují také na práva a povinnosti Poskytovatele a Zájemce při poskytování jiných kurzů.

Zájemci, který není spotřebitelem, nenáležejí spotřebitelská práva stanovená obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami.  

Poskytovatel poskytuje Zájemcům absolvování rekvalifikačního kurzu Pivovarnické a sladovnické práce v rozsahu 122 teoretické výuky a 178 hodin praktické výuky tak jak byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím o udělení akreditace č.j. MSMT-1603/2017-1/50 ze dne 6.3.2017 (dále jen „Rekvalifikační kurz“).

Parametry, rozsah obsahová náplň, podmínky absolvování a další náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 těchto podmínek (dále jen „Parametry kurzu“).

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí rekvalifikačního kurzu (dále také jako „Smlouva“)

K uzavření Smlouvy je nezbytné:

1. Učinit elektronickou objednávku kurzu na webové adrese http://eshop.beeracademy.cz/prehled-kurzu/pivovarnicke-a-sladovnicke-prace-rekvalifikacni-kurz/, případně učinit objednávku jiného kurzu na jeho definované dané webové adrese, emailem či písemně.

2. Potvrzení objednávky Poskytovatelem

3. Uhrazení ceny za kurz (dále jen „Kurzovné“) v plné výši na účet Poskytovatele, případně uhrazením první splátky kurzovného, bylo-li zaplacení sjednáno ve splátkách.

Objednávka musí obsahovat všechny požadované údaje Zájemce, zejména celé jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonický a emailový kontakt a volbu místa, kde chce zájemce kurz přednostně absolvovat. Potvrzení objednávky učiní Poskytovatel elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Součástí potvrzení je daňový doklad s uvedeným variabilním symbolem pro platbu Kurzovného.

Smlouva mezi Poskytovatelem a Zájemcem vzniká v okamžiku, kdy je Zájemcem uhrazeno Kurzovné v plné výši, případně je uhrazena první splátka Kurzovného, byla-li tato možnost sjednána  při uzavření smlouvy. Tento okamžik je také okamžikem účinnosti smlouvy. Kurzovné se hradí bezhotovostně na č.ú. 2400948334/2010 vedený u Fio banka, a.s. pod VS, který je Poskytovatelem  vygenerován pro Zájemci při potvrzení objednávky. O úhradě Kurzovného informuje Poskytovatel Zájemce prostřednictvím emailové zprávy na adresu Zájemce uvedenou v objednávce.

O přijetí do kurzu rozhoduje Poskytovatel, a to potvrzením objednávky. Zájemce nemá nárok na uzavření smlouvy a přijetí do kurzu.

Poskytovatel je oprávněn zrušit bez náhrady jednotlivý kurz v případě, že se na daný běh nepřihlásí dost zájemců, a to bez náhrady.  

III. Práva spotřebitele

Níže uvedená práva Zájemce se vztahují pouze na spotřebitele, který uzavřel Smlouvu distančním způsobem.  Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od běžné sazby. 

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od účinnosti smlouvy. Pro odstoupení je možné využít formulář na adrese Formulář (BA) pro uplatnění reklamace Beer Academy

Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy před zahájením Rekvalifikačního kurzu, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky stejným způsobem.

Spotřebitel výslovně prohlašuje, že žádá Poskytovatele, aby začal plnit Smlouvu před uplynutím lhůty pro odstoupení, v případě, že k uzavření smlouvy dojde později jak 14 dní před zahájením Rekvalifikačního kurzu. 

Po zahájení Rekvalifikačního kurzu, může spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, od Smlouvy odstoupit pouze do uplynutí lhůty 14 dnů od účinnosti smlouvy  Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy po zahájení Rekvalifikačního kurzu ze shora uvedeného důvodu, vrátí mu Poskytovatel část kurzovného , které bude poníženo o již vynaložené náklady  na plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Zájemce není oprávněn od smlouvy odstoupit vyjma nároku na odstoupení ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Zájemce a Poskytovatele

Zájemce je povinen absolvovat kurz osobně v předepsaných hodinách a na předepsaných místech jak budou stanoveny Zájemci Poskytovatelem. Změny místa pořádání kurzu nebo termínu jsou Poskytovatelem vyhrazeny. Zájemce je povinen absolvovat také závěrečnou zkoušku složenou z praktické, ústní a testové zkoušky.  Zájemce je povinen nechat si potvrdit účast na jednotlivých hodinách do třídní knihy. Pokud zájemce neabsolvuje minimální hodin počet předepsaný pro teoretickou a praktickou část, nebude připuštěn ke konání závěrečné zkoušky, tedy žádné ze tří částí praktické, ústní a testové). Zájemce nemá při své absenci na kurzu, ať vznikla z jakéhokoliv důvodu, právo na vrácení peněz za neabsolvovanou část kurzu ani nárok na absolvování dané části kurzu v jiném termínu či jiném kurzu.

Pří splnění povinného rozsahu účasti na kurzu a při úspěšném složení závěrečné zkoušky vydá Poskytovatel Zájemci potvrzení o absolvování Rekvalifikačního kurzu.

Poskytovatel je oprávněn změnit termíny a místo konání jednotlivých hodin Rekvalifikačního kurzu, a to jak praktické či teoretické části podle obsazenosti jednotlivých běhů kurzů a vytíženosti lektorů.  

V případě, že Zájemce neabsolvuje celý kurz z důvodů na jeho straně, Poskytovatel nevrací Zájemci žádnou část ceny kurzu.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit (vyloučit Zájemce z kurzu) v případě vážných kázeňských prohřešků a při opakovaném nebo vážném porušení zásad a podmínek BOZP nebo při neuhrazení sjednaných splátek Kurzovného, byly-li sjednány. V případě odstoupení Poskytovatele od smlouvy z důvodu neuhrazení splátek Kurzovného ze strany Zájemce, je Zájemce povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50% z dlužného Kurzovného. Poskytovatel má také právo na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.   

Za práce konané při praktické výuce nemá Zájemce nárok na odměnu.

Zájemce je povinen opatřit si a využívat ochranné pomůcky předepsané pro praktickou výuku na své náklady.  

 V. Odpovědnost za škodu

Zájemce odpovídá za škodu, kterou způsobí v průběhu kurzu Poskytovateli nebo třetím osobám, a to jak při teoretické tak praktické výuce.

Zájemce bude proškolen z předpisů vztahující se k bezpečnosti práce as ochrany zdraví při práci v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti Pivovarnictví a sladovnických činností.

Poskytovatel odpovídá za škodu, kterou způsobí Zájemci v průběhu Rekvalifikačního kurzu.  

IV. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy. Nezvolí-li Zájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů Zájemce může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Zájemce domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Zájemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Zájemce.

Zájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zájemce, může Zájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII.  Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů

Společnost Beer Academy s.r.o., se sídlem Višňová 632, 664 82 Říčany u Brna, IČ: 04814291nformuje spotřebitele, že je možné vzniklé spory z uzavřených smluv řešit se společností Beer Academy s.r.o. prostřednictvím mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Závěrečné ustanovení

Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří obsah Smlouvy o poskytnutí Rekvalifikačního kurzu mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v samostatné písemně smlouvě. Odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří Parametry kurzu a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Beer Academy s.r.o., adresa elektronické pošty david @ beeracademy.cz, telefon 00420 776 486 945

V Říčanech u Brna dne 1.1.2018

Beer Academy s.r.o.